ITA 2564 ไตรมาศที่ 1

EB01 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB01-01ประกาศแนวทางการเผยแพร่

EB01-02 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลมะขาม

EB01-03 มอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลมะขาม

EB01-04 รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB01-05 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB01-06 คู่มือปฏิบัติการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


EB02 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB02-01.2 นโยบายผู้บริหาร

EB02-01.3 โครงสร้างหน่วยงาน

EB02-01.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

EB02-01.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

EB2-07.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

EB02-01.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

EB2-9.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

EB02-01.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

EB02-01.11 พรบ.มาตรฐานจริยธรรม 2562

EB02-01.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552

EB02-01.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2560

EB02-01.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

EB02-01.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

EB02-02 นโยบายเเละยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB02-04 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

EB02-05 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการเเก้ปัญหากรณีร้องเรียนการปฏิบัติงาน

EB02-06 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการเเก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนการทุจริต

EB02-10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเเละภา


EB03 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB3-01.บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB3-02.1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

EB3-02.2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563


EB04 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB4-1.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฎขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB4-1.2หนังสือจัดสรรงบประมาณ

EB4-1.4คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

EB4-3.2.หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB4-3.1หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานฯ

EB4-ชุด1 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2563

EB4-ชุด2 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2563


EB05 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB5-01บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฎการขออนุญานำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB5-2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบสขร.1) ไตรมาสที่1 แสดงแบบสขร.1เดือนตุลาคม2563

EB5-2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน(แบบสขร.1)ไตรมาสที่1แสดงแบบสขร.1เดือนพฤศจิกายน2563

EB5-2แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(สขร.1)ไตรมาสที่1เดือนธันวาคม2563


EB06 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB07 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB08 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

EB 8 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน


EB09 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน