วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลที่บริการประทับใจ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุข
พันธกิจ
1.จัดบริการสุขภาพองค์รวม ผสมผสานอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความคาดหวังประชาชนผู้รับบริการปลอดภัย ผู้ให้บริการมีความสุข
2.พัฒนาบริการสุขภาพเชิงรุก เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน
3.พัฒนาองค์ความรู้และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ
4.จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


เขียนเมื่อ 2015-07-08 โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้เข้าชม 2153 ครั้ง