วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

พันธกิจ
1.จัดบริการสุขภาพองค์รวมผสมผสานอย่างมีคุณภาพ
2.พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน
3.จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


เขียนเมื่อ 2015-07-08 โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้เข้าชม 1964 ครั้ง