ITA 2565 ไตรมาศที่

MOIT01 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง เเละมีการอนุญาตนำเผยเเพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-2 คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไชต์

MOIT1-3 คำสั่งมอบหมายการดำเนินการในการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลมะขาม

MOIT1-4 เเนวทางการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-5 คู่มือปฏิบัติในการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมะขาม

MOIT1-6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ คำสั่ง/กรอบเเนวทาง ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT1-7 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1-8 แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามกสรเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


MOIT02 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2-1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

MOIT2-1.2 นโยบายของผู้บริหาร

MOIT2-1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

MOIT2-1.4 หน้าที่เเละอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

MOIT2-1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

MOIT2-1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เเสดงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่เเละอำนาจ

MOIT2-1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

MOIT2-1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถเเสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่เเละอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

MOIT2-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

MOIT2-3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

MOIT2-4 ประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน พ.ศ.2564

MOIT2-5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

MOIT2-6 อินโนกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOIT2-7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

MOIT2-8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT2-9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน เเละการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

MOIT2-10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน เเละผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

MOIT2-11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

MOIT2-12 คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

MOIT2-13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเเละภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT2-14 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT2-15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

MOIT2-17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

MOIT2-17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง


MOIT03 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

MOIT3-1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

MOIT3-2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

MOIT3-2 มีรูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

MOIT3-3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


MOIT04 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT4-2.มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

MOIT4-1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4.2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

MOIT4-2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

MOIT4-1.2มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

MOIT4-2.2 บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน

MOIT4-1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2565

MOIT4.2.2 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งบลงทุน

MOIT4-2.2.1งบลงทุน ทุกไตรมาส

MOIT4-4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

MOIT4.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT4-2.2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

MOIT4-1.5 ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT4-3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MIOT4-2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ+เผยแพร่เว็บไซต์

MOIT4-2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MIOT4-2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT4-2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2565

MOIT4-2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT4-2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT4-3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดให้ผู้บริหาร+เผยแพร่เว็บไซต์

MIOT4-3.2 มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560

MOIT4-3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


MOIT05 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5-1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

MOIT5-1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

MOIT5-2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนตุลาคม 2564

MOIT5-2.1แบบสรุปผลการดำเนินการ แบบสขร.1เดือนมกราคม2565

MOIT5-2.1ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.เดือนเมย.65

MOIT5-2.1ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.เดือนกค.65

MOIT5-2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนพฤศจิกายน 2564

MOIT5-2.1แบบสรุปผลการดำเนินการ แบบสขร.1เดือนกุมภาพันธ์2565

MOIT5-2.2ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.เดือนพค.65

MOIT5-2.2ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.เดือนสค.65

MOIT5-2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในเดือนธันวาคม 2564

MOIT5-2.1แบบสรุปผลการดำเนินการ แบบสขร.1เดือนมีนาคม2565

MOIT5-2.3ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.เดือนมิย.65

MOIT5-2.4ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.เดือนกย.65

MOIT5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5-2.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT5-2.4ไตรมาสที่ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT5-2.4ไตรมาสที่ 4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


MOIT06 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น

บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT07 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT08 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT09 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ กระทาผิดวินัย

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

บันทึกข้อความรับทราบรายงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จานวน 1 ชุด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)

รายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เเนวทางเเก้ไขเรื่องร้องเรียน


MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ

โครงการ

รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม

รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม

รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เเบบฟอร์มเผยเเพร่ข้อมูล


MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรับทราบ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรับทราบ

ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกาหนดกลไกการกำกับ ติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด

รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาต

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT5-1 บันทึกข้อความลงนามข้อสังการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บยนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 15-2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้าภยในสถานที่หน่วยงานของรัฐเดียวกัน

MOIT15-3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

MOIT5-4 หนัีงสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติงานข้อ 2 และข้อ 3

MOIT5-5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ

รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน)

รายงาผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

รายงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 12 เดือน)

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน


MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

กิจกรรมการดาเนินงานของชมรม STRONG

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรับทราบ

รายงานการเรี่ยไรเเละการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSR

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

หนังสือเชิญร่วมงาน “ประเทศไทยกับกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม”

หนังสือคู่มือมาตรา 126 เเละมาตรา 127

เอกสารประกอบการบรรยายมาตรา 128

ภาพกิจกรรม


MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

ภาพกิจกรรม


MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน