ITA 2563 ไตรมาศที่ 1

EB01 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

01-เอกสารคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

02-หนังสือรายงานผู้บริหาร+ขอเผยแพร่ในเว็บไซต์

03.2-รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2562(ฉบับที่2)

03.1-รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2562 (ฉบับที่1)

04-รูปภาพรูปเล่มรายงานการวิเคราะห์

05-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web


EB02 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

01-เอกสารคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

02-หนังสือรายงานผู้บริหาร+ขอเผยแพร่ในเว็บไซต์

03-แนวทางการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

04 -โครงการมูลค่า5,000 บาทขึ้นไป (5,019.50บาท)

05-โครงการมูลค่าสูงสุด(122,400บาท)

06-คำสั่งปิด-ปลดประกาศ

07-หนังสือที่ สธ 0217-ว3001 ลว. 16 ต.ค. 60

08-แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจจัดซื้อ5,000ขึ้นไป

09-แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจจัดจ้างมูลค่าสูงสุด

10-แนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องจัดซื้อ5019.50บาท

11-แนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องจัดจ้าง122400บาท

12-หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย5019.50บาท

13-หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย 122,400 บาท

14 - พรบ. ซื้อจ้าง 2560 มาตรา 11 ข้อยกเว้นไม่ต้องทำแผนซื้อจ้าง

15-หนังสือที่ กค 0405.3-ว132 (ลว. 14 มี.ค. 61)

16 - หนังสือที่ กค 0405-3-ว 453 ( ลว. 3 ต.ค. 61)

17 - หนังสือที่ กค 0433.2-ว206 (ลว. 1 พ.ค. 62)

18-แบบฟอร์็มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb

19-Print Screen แนวทางส่งเสริมความโปร่งใส

20-Print Screen คำสั่งปิด-ปลดประกาศ

21-Print Screen สธ0217/ว3001 ลว.16ต.ค.60


EB03 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

01-เอกสารคำชี้แจงอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม

02-โครงการมูลค่า5,000 บาทขึ้นไป (5,019.50บาท)

03-โครงการมูลค่าสูงสุด(122,400บาท)

04-พรบ.ซื้อจ้างปี2560ม.11 ยกเว้นไม่ต้องทำแผน

05-หนังสือที่ กค 0405.3-ว132 (ลว. 14 มี.ค. 61)

06 - หนังสือที่ กค 0405-3-ว 453 ( ลว. 3 ต.ค. 61)

07 - หนังสือที่ กค 0433.2-ว206 (ลว. 1 พ.ค. 62)


EB04 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

01-เอกสารคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

02-หนังสือรายงานผู้บริหาร+ขอเผยแพร่ในเว็บไซต์

03.1-แบบ สขร1เดือน ต.ค.2562

03.2 แบบสขร.1 เดือน พ.ย.2562

04 - พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

06 - พรบ.การจ้ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

05 - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(8)

07 - หนังสือที่ กค 0405-3-ว 453 ( ลว. 3 ต.ค. 61)

08 - หนังสือที่ กค 0405.3-ว132 (ลว. 14 มี.ค. 61)

09 - หนังสือที่ กค 0433.2-ว206 (ลว. 1 พ.ค. 62)

010-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB05 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
EB06 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB07 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB08 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB8-1 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561

EB8-2 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลมะขาม

EB8-3 มอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลมะขาม

EB8-4 รายงานผลการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

EB8-5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


EB09 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ