ITA 2563 ไตรมาศที่ 3

EB01 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

01- เอกสารคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม.pdf

02-หนังสือรายงานผู้บริหาร+ขอเผยแพร่ในเว็บไซต์.pdf

03.1รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี62(1).pdf

03.2รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี62(2).pdf

03-แนวทางการดเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

04-รูปภาพรูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ฯ.pdf

05 - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf


EB02 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

01- เอกสารคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม.pdf

02-หนังสือรายงานผู้บริหาร+ขอเผยแพร่ในเว็บไซต์.pdf

04- โครงการมูลค่า5,000บาทขึ้นไป(7,500บาท).pdf

05- โครงการมูลค่าสูงสุด (189930บาท).pdf

06-คำสั่งปิด-ปลดประกาศ.pdf

07-หนังสือที่ สธ 0217-ว3001 ลว. 16 ต.ค. 60.pdf

08-แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจจัดซื้อ(7,500บาท).pdf

09-แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจจัดซื้อ(189930บาท).pdf

10- แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องจัดซื้อ7500บาท.pdf

11 - แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องจัดซื้อ189930บาท.pdf

12-หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย(7500บาท).pdf

13 - หลักฐานชุดใบเสร็จเบิกจ่าย(189930บาท).pdf

14 - พรบ. ซื้อจ้าง 2560 มาตรา 11 ข้อยกเว้นไม่ต้องทำแผนซื้อจ้าง.pdf

15 - หนังสือที่ กค 0405.3-ว132 (ลว. 14 มี.ค. 61).pdf

16 - หนังสือที่ กค 0405-3-ว 453 ( ลว. 3 ต.ค. 61).pdf

17 - หนังสือที่ กค 0433.2-ว206 (ลว. 1 พ.ค. 62).pdf

18.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf

19.Print Screen แนวทางส่งเสริมความโปร่งใส.pdf

20.Print Screen คำสั่งปิด-ปลดประกาศ.pdf

21. Print Screen สธ0217-ว3001ลว.16ตค.60.pdf

22.รายงานผลการกำกับติดตามความโปร่งใส.pdf


EB03 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

01- เอกสารคำอธิบายชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม.pdf

02- โครงการมูลค่า5,000บาทขึ้นไป(7,500บาท).pdf

03- โครงการมูลค่าสูงสุด (189930บาท).pdf

04 - พรบ. ซื้อจ้าง 2560 มาตรา 11 ข้อยกเว้นไม่ต้องทำแผนซื้อจ้าง.pdf

05 - หนังสือที่ กค 0405.3-ว132 (ลว. 14 มี.ค. 61).pdf

06 - หนังสือที่ กค 0405-3-ว 453 ( ลว. 3 ต.ค. 61).pdf

07 - หนังสือที่ กค 0433.2-ว206 (ลว. 1 พ.ค. 62).pdf


EB04 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบ+ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

เอกสารคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบ สขร.เดือนกุมภาพันธ์2563

แบบ สขร.เดือนมีนาคม2563

แบบ สขร.เดือนเมษายน 2563

แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 2563

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(8)

พรบ.การจ้ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือที่ กค 0405-3-ว 453 ( ลว. 3 ต.ค. 61)

หนังสือที่ กค 0405.3-ว132 (ลว. 14 มี.ค. 61)

หนังสือที่ กค 0433.2-ว206 (ลว. 1 พ.ค. 62)

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Print screen


EB05 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

ขออนุมัติโครงการเเละขออนุมัติจัดอบรม

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ


EB06 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

ขออนุมัติโครงการเเละขออนุมัติจัดอบรม

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

รายชื่อผู้รับผิดชอบจัดการอบรม

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ


EB07 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB08 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB09 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

EB14 ไตรมาส3 (ลว.5มิ.ย.63)


EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมจริยธรรม

รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมจริยธรรม


EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตรวจสอบการทุจริต


EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการเเพทย์ฯ

ระบบการรับเรื่องร้องเรียน


EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ