ITA 2563 ไตรมาศที่ 4

EB01 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

01- เอกสารคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

02-หนังสือรายงานผู้บริหาร+ขอเผยแพร่ในเว็บไซต์

03.1รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี62

03.2รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี62

04-รูปภาพรูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ฯ

05-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB02 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

01- เอกสารคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

02-หนังสือรายงานผู้บริหาร+ขอเผยแพร่ในเว็บไซต์

03-แนวทางการดเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

04- โครงการมูลค่า5,000บาทขึ้นไป(7,500บาท)

05- โครงการมูลค่าสูงสุด (189930บาท)

06-คำสั่งปิด-ปลดประกาศ

07-หนังสือที่ สธ 0217-ว3001 ลว. 16 ต.ค. 60

08-แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจจัดซื้อ(7,500บาท)

09-แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจจัดซื้อ(189930บาท)

10- แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องจัดซื้อ7500บาท

11 - แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องจัดซื้อ189930บาท

12-หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย(7500บาท)

13 - หลักฐานชุดใบเสร็จเบิกจ่าย(189930บาท)

14 - พรบ. ซื้อจ้าง 2560 มาตรา 11 ข้อยกเว้นไม่ต้องทำแผนซื้อจ้าง

15 - หนังสือที่ กค 0405.3-ว132 (ลว. 14 มี.ค. 61)

16 - หนังสือที่ กค 0405-3-ว 453 ( ลว. 3 ต.ค. 61)

17 - หนังสือที่ กค 0433.2-ว206 (ลว. 1 พ.ค. 62)

18.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

19.Print Screen แนวทางส่งเสริมความโปร่งใส

20.Print Screen คำสั่งปิด-ปลดประกาศ.pdf

21. Print Screen สธ0217-ว3001ลว.16ตค.60

22.รายงานผลการกำกับติดตามความโปร่งใส.pdf


EB03 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

01- เอกสารคำอธิบายชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม

02- โครงการมูลค่า5,000บาทขึ้นไป(7,500บาท)

03- โครงการมูลค่าสูงสุด (189930บาท)

04 - พรบ. ซื้อจ้าง 2560 มาตรา 11 ข้อยกเว้นไม่ต้องทำแผนซื้อจ้าง

05 - หนังสือที่ กค 0405.3-ว132 (ลว. 14 มี.ค. 61)

06 - หนังสือที่ กค 0405-3-ว 453 ( ลว. 3 ต.ค. 61)

07 - หนังสือที่ กค 0433.2-ว206 (ลว. 1 พ.ค. 62)


EB04 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

01- บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบ+ขออนุมัติเผยแผร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

02-เอกสารคำอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

3.1-แบบ สขร.เดือนมิถุนายน2563.pdf

3.2-แบบ สขร.เดือนกรกฎาคม 2563

3.3-แบบ สขร.เดือนสิงหาคม 2563

04 - พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.pdf

05 - ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารมาตรา 9(8)

06 - พรบ.การจ้ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

07 - หนังสือที่ กค 0405-3-ว 453 ( ลว. 3 ต.ค. 61)

08 - หนังสือที่ กค 0405.3-ว132 (ลว. 14 มี.ค. 61)

09 - หนังสือที่ กค 0433.2-ว206 (ลว. 1 พ.ค. 62)

010-แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB05 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
EB06 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB07 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB08 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB09 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ